Головне меню

ІНТЕРАКТИВНА КАРТА

ВАЖЛИВО

Положення "Про Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації"

pologennya don 2017 1.
Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворюється головою Полтавської обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), входить до її складу і в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань та є юридичною особою публічного права.
2. Департамент - неприбутковий бюджетний орган державної влади, підпорядкований голові облдержадміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки України (далі – МОН), а  також  з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів – Державній інспекції навчальних закладів України.
3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів  України, наказами МОН, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також Положенням про Департамент освіти і науки  Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Положення про Департамент).
4. Департамент у межах своїх повноважень організовує  виконання актів законодавства у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності, а також з питань мовної політики та здійснює контроль за їх реалізацією.
5. Департамент відповідно до своїх повноважень виконує такі завдання:

участь у забезпеченні реалізації на території області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності;
забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;

здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконання навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління облдержадміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій в області, захисту інтелектуальної власності;

формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток області;

сприяння функціонуванню і розвитку системи науково-технічної та економічної інформації в області, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові частини, що відповідають потребам області;

визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;
управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території області, оприлюднення результатів атестації;

сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;
забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей, учнів та студентів;

участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області.

6. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює керівництво і контролює діяльність відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад;
2) координує роботу місцевих органів управління освітою, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді;
3) прогнозує потребу області у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формує регіональне замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення між професійно-технічними та вищими навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями договорів про підготовку кадрів;
4) організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації відповідно до делегованих МОН повноважень, а також закладів   післядипломної   освіти,   що   перебувають   у його   підпорядкуванні; керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
5) сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;
6) вносить МОН пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, професійно - технічних навчальних закладів,  вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації;
7) організовує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених в області, їх державне інспектування за планами (графіками), погодженими із Державною інспекцією навчальних закладів України;
8) проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, веде облік і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
9) співпрацює з керівниками науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад;
10) бере в установленому порядку участь в укладенні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОН і перебувають у державній власності, подає МОН відповідні матеріали.
11) аналізує стан виконання керівниками вищих  навчальних закладів  І-ІІ рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОН, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;
12)  вживає заходів для забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації і розвитку творчості педагогічних працівників;
13) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
14) впроваджує в практику рекомендовані МОН нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;
15) вносить на розгляд МОН пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;
16) формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;
17) організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
18) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
19) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організацію проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей, учнів та студентів;
20) співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
21) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
22) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного і наукового процесу;
23) контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів та наукових установ;
24) сприяє  активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної  власності, створює належні умови для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб області, вживає заходів для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;    
25) сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій - науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;
26) бере участь за дорученням МОН у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій  та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій;
27) бере участь у визначенні інвестиційного попиту регіону у новітніх технологіях та високотехнологічних підприємствах та на основі визначених державою пріоритетів участь у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм, а також обласних програм  технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб області;
28) контролює за роботою з усунення недоліків у науковій (науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ області, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, виявлених під час комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади;
29) вживає у межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;
30) розглядає питання та вносить МОН в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;
31) забезпечує  розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;
32) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки, інноваційної діяльності, стан реалізації інноваційних проектів, виконання програм технологічного переоснащення підприємств, а також щодо трансферу технологій та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області,  що належать  до  його компетенції;
33) подає пропозиції щодо налагодження міжнародного наукового і технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств області;
34) здійснює підготовку інформаційних матеріалів щодо інноваційного потенціалу області та можливостей щодо залучення інвестицій для створення високотехнологічних підприємств;
35) бере участь у межах своїх повноважень в організації на території області виставково-ярмаркових заходів;
36) координує роботу вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в області;
37) готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та  регіональних  програм  поліпшення  становища освіти, науки,  дітей, учнів, студентів, їх  відпочинку, забезпечує їх виконання;
38) розробляє і подає на розгляд облдержадміністрації  пропозиції до  проектів  фінансування  та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів,  спрямованих на поліпшення становища  освіти, науки,  учасників навчально-виховного процесу;
39) готує пропозиції  стосовно  вдосконалення нормативно-правової   бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в  установленому  порядку  на  розгляд  облдержадміністрації та МОН;
40) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених  молодіжними, дитячими та іншими громадськими  організаціями;
41) координує в межах своїх  повноважень  здійснення  заходів, спрямованих  на  організацію оздоровлення,  відпочинку та дозвілля дітей, учнів та студентів,  самостійно виконує  відповідні  програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
42) здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей, учнів та студентів;
43) забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері;
44) забезпечує в межах своїх повноважень  здійснення  заходів  щодо активізації   міжнародного  співробітництва  з  питань,  що  належать до його компетенції;
45) проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби  масової  інформації, з питань, що належать до його компетенції;
46) надає адміністративні послуги;
47) вносить пропозиції до проекту бюджету області, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
48) розробляє  проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти  нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;
49) бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
50) бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;
51) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесіях Полтавської обласної ради;
52) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
53) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;
54) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
55) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
56) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
57) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
58) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
59) здійснює контроль за органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
60) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
61) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
62) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
63) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
64) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
65) проводить спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;
66) забезпечує захист персональних даних;
67) вносить в установленому порядку пропозиції про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ і організацій та погоджує їх Статути;
68) вносить Полтавській обласній раді пропозиції щодо продовження і розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій в межах повноважень та здійснює в межах повноважень контроль за їх виконанням;
69) погоджує преміювання, встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам підприємств, установ і організацій;
70) вживає заходи щодо приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень підприємств, установ і організацій;
71) вносить в установленому порядку пропозиції щодо заснування спільних підприємств;
72) розглядає в межах своєї компетенції питання доцільності розташування на території області нових підприємств та інших об’єктів;
73) здійснює методичне керівництво з питань діяльності підприємств, установ і організацій;
74) надає інформацію Управлінню майном Полтавської обласної ради з питань, що віднесені до його компетенції;
75) здійснює інші передбачені законодавством функції з управління підприємствами, установами і організаціями;
76) здійснює інші передбачені законом повноваження.

7.  Департамент має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у відповідній галузі; вносити до МОН, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;
4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;
6) за дорученням голови облдержадміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу області;
7) створювати авторські колективи для підготовки посібників і за погодженням з МОН впроваджувати їх у практику;
8) представляти в установленому порядку інтереси Департаменту в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

8. Департамент, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з МОН.
10. Директор Департаменту:
1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;
2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент, його структуру;
3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;
4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на Департамент завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;
7) може входити до складу колегії облдержадміністрації та колегії МОН;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних розпоряджень та доручень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з  міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва облдержадміністрації;
11) спрямовує і координує діяльність підпорядкованих місцевих органів управління освітою;
12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
13) подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту;
15) здійснює добір кадрів;
16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту.
17) подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо:
 призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
18) погоджує призначення на посади та звільнення з посад  керівників відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад, Полтавського  обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних  закладів;
19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
20) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового  розпорядку;
21) забезпечує в межах своїх повноважень збереження в Департаменті  інформації з обмеженим доступом;
22) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
11. Директор Департаменту здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Департаменту.
12. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.
13. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в Департаменті утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора (за посадою), а також інших відповідальних працівників Департаменту, керівників місцевих органів управління освітою, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів.
До складу колегії Департаменту можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також науковці і висококваліфіковані спеціалісти.
Склад колегії Департаменту затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.
Рішення колегії Департаменту можуть бути реалізовані шляхом видання наказів директора Департаменту.
14. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти і науки, при Департаменті можуть утворюватися підрозділи, які функціонують на госпрозрахунковій основі - творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи.
15. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Департаменті можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.
16. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту та видатки на їх утримання визначає голова облдержадміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої для облдержадміністрації граничної чисельності працівників.
Кошторис доходів і видатків, штатний розпис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації після проведення їх експертизи Департаментом фінансів Полтавської обласної обласної державної адміністрації.
17. Департамент, як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
18. Внесення змін та доповнень до Положення про Департамент здійснюється розпорядженням голови облдержадміністрації та підлягають державній реєстрації, відповідно до вимог чинного законодавства України.
19. Припинення діяльності Департаменту здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням голови облдержадміністрації, а у випадках передбачених законами України – за рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України - у разі ліквідації Департаменту його активи, які залишились після задоволення вимог кредиторів, повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Заступник голови-керівник
апарату облдержадміністрації                     (підписано)                     М.І.Білокінь

 

На сайті

На сайті 50 гостей та відсутні користувачі

Статистика сайту

Сьогодні:12
За тиждень:217
За місяць:2959
Всього:194280

Кориснi посилання