Головне меню

Положення "Про Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації"

1


1. Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворюється головою Полтавської обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), входить до її складу і в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань та є юридичною особою публічного права.

2. Департамент - неприбутковий бюджетний орган державної влади, підпорядкований голові облдержадміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки України (далі – МОН), а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих закладів освіти – Державній інспекції навчальних закладів України.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також Положенням про Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Положення про Департамент).

4. Департамент у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій, а також з питань мовної політики та здійснює контроль за їх реалізацією.

5. Департамент відповідно до своїх повноважень виконує такі завдання:

участь у забезпеченні реалізації на території області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій;

забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;

здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконання закладами освіти усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій;

координація діяльності закладів освіти, що належать до сфери управління облдержадміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій в області;

сприяння функціонуванню і розвитку системи науково-технічної інформації в області, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові частини, що відповідають потребам області;

визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти;

управління закладами освіти, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереження і захисту національних інтересів;

забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, у тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей, учнів та студентів;

участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

сприяє військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;

веде облік військовозобов'язаних та призовників з числа працюючих у Департаменті, здійснює заходи щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

надає звітність з питань ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних педагогічних працівників в області та в Департаменті органам державної влади та органам місцевого самоврядування за їх вимогою в установленому порядку.

6. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює координацію діяльності відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, об’єднаних територіальних громад;

2) координує роботу місцевих органів управління освітою, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді;

3) прогнозує потребу області у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, формує регіональне замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення між закладами професійної (професійно-технічної) освіти та закладами вищої освіти з підприємствами, установами, організаціями договорів про підготовку кадрів;

4) організовує і координує роботу державних і комунальних закладів вищої освіти відповідно до делегованих МОН повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників;

5) сприяє розвитку мережі закладів освіти області, утворює в межах своїх повноважень заклади освіти або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;

6) вносить МОН пропозиції щодо впорядкування мережі закладів освіти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та закладів вищої освіти (коледжі, технікуми, училища);

7) організовує роботу з ліцензування та державної атестації закладів освіти, розміщених на території області, їх державного інспектування за планами (графіками), погодженими із Державною інспекцією навчальних закладів України;

8) проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти усіх форм власності, що перебувають у сфері управління Департаменту, веде облік і складання звітів із цих питань у межах своєї компетенції;

9) співпрацює з науково-дослідними підрозділами закладів вищої освіти;

10) бере в установленому порядку участь в укладенні, припиненні дії контрактів та в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників закладів вищої освіти (технікуми, коледжі, училища), що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування);

11) призначає на посаду директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, за результатами конкурсу шляхом укладання строкового трудового договору (контракту); заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності призначених директорів закладів освіти;

12) розробляє та виконує регіональні програми підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;

13) організовує діяльність консультативно - дорадчого органу регіональної ради професійної освіти (стейкхолдерів);

14) оперативно управляє майном закладів освіти;

15) здійснює матеріально-технічне і фінансове забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, аналіз та контроль за провадженням їх фінансово-господарської діяльності;

16) проводить моніторингові дослідження потреб регіонального ринку праці, формує регіональне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;

17) здійснює контроль за виконанням показників регіонального і державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;

18) формує та надає МОН пропозиції щодо переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів державного бюджету;

19) складає середньостроковий прогноз потреби у кваліфікованих робітниках та молодших спеціалістах на регіональному ринку праці;

20) здійснює контроль за організацією навчально-виробничого процесу в закладах освіти, створює на їх базі навчально-практичні центри (за галузевим спрямуванням), сприяє впровадженню сучасних виробничих технологій.

21) вживає заходів для забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації і розвитку творчості педагогічних працівників;

22) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

23) впроваджує в практику рекомендовані МОН нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

24) вносить на розгляд МОН пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів закладів загальної середньої освіти, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання закладам освіти статусу експериментальних;

25) формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту; 26) організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів закладів загальної середньої освіти та закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

27) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством України;

28) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, сприяє організації проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей, учнів та студентів;

29) співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

30) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

31) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

32) контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва закладів освіти;

33) сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань інноваційної діяльності та трансферу технологій;

34) сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій - науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо; 35) вживає у межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;

36) розглядає питання та вносить МОН в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;

37) забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу; 38) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки та інноваційної діяльності;

39) здійснює підготовку інформаційних матеріалів щодо інноваційної діяльності в області;

40) бере участь в межах своїх повноважень у виставково-ярмаркових заходах на території області;

41) координує роботу закладів вищої освіти та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в області;

42) готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, науки, дітей, учнів, студентів, їх відпочинку, забезпечує їх виконання;

43) розробляє і подає на розгляд облдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, науки, учасників навчально-виховного процесу;

44) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та МОН;

45) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

46) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей, учнів та студентів, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

47) здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей, учнів та студентів;

48) забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи в освітній сфері;

49) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

50) проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції; 51) надає адміністративні послуги в межах своїх повноважень;

52) вносить пропозиції до проекту бюджету області, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

53) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

54) бере участь в межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

55) бере участь в межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

56) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесіях Полтавської обласної ради;

57) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

58) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції в частині питань, що відносяться до компетенції Департаменту;

59) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

60) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції;

61) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

62) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

63) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

64) здійснює контроль за органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

65) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

66) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

67) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

68) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

69) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства України колективних трудових спорів (конфліктів);

70) проводить спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

71) забезпечує захист персональних даних;

72) з метою підвищення ефективності управління майном спільної власності територіальних громад області, що знаходиться в управлінні Департаменту, забезпечує на належному рівні:

управління освітніми закладами і установами майно яких є спільною власністю територіальних громад області;

здійснення контролю за збереженням та ефективністю використання майна, переданого в управління освітнім закладам і установам;

підготовку у встановленому порядку пропозицій для винесення їх на розгляд сесії обласної ради про створення, ліквідацію, реорганізацію освітніх закладів і установ, продовження і розірвання контрактів з керівниками освітніх закладів і установ, здійснюють контроль за їх виконанням;

погодження штатних розписів та Статутів освітніх закладів і установ;

погодження річних фінансових та інвестиційних планів (за наявності), кошторисів (за наявності), планів асигнувань (за наявності) підприємств, установ і організацій та проведення моніторингу їх фінансової діяльності, з наступним затвердженням заступниками голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;

розробку та затвердження переліків показників ефективності роботи керівників, використання майна та коштів освітніх закладів і установ;

погоджує преміювання, встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам освітніх закладів і установ;

погодження підтверджуючих документів щодо списання майна та належного контролю за використанням коштів, які отримані від продажу; надання відповідних звітів;

вжиття заходів щодо приведення відповідно до норм законодавства установчих документів та внутрішніх положень підприємств, установ і організацій;

здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у частині укладення договорів оренди приміщень;

вносить в установленому порядку пропозиції щодо заснування спільних освітніх закладів і установ;

розглядає в межах своєї компетенції питання доцільності розташування на території області нових освітніх закладів і установ;

здійснює методичне керівництво з питань діяльності освітніх закладів і установ; надання інформації Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації, Управлінню майном Полтавської обласної ради з питань, що віднесені до їх компетенції;

здійснення інших, передбачених законодавством функцій з управління освітніми закладами і установами; здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Департамент має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями (відділами), закладами освіти і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у відповідній галузі; вносити до МОН, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації освітнього процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення закладів освіти;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

6) за дорученням голови облдержадміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу області;

7) створювати авторські колективи для підготовки посібників і за погодженням з МОН впроваджувати їх у практику; 8) представляти в установленому порядку інтереси Департаменту в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

8. Департамент, в установленому чинним законодавством порядку і у межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, її апаратом, районними державними адміністраціями (далі - райдержадміністрація), органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, а також освітніх закладів і установ з метою створення умов для провадження послідовної, узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з МОН.

10. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність перед головою обласноїдержавної адміністрації за організацію та результати діяльності данного структурного підрозділу, сприяєстворенню належних умов праці у Департаменті;

2) здійснює визначені Законом України „Про державну службу” повноваження керівника державної служби в Департаменті:

призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

організовує планування роботи з персоналом Департаменту, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України ,,Про державну службу”;

призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби, звільняє з таких посад відповідно до цього Закону;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності.

3) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент, його структуру;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

6) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

7) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

8) здійснює планування навчання персоналу Департаменту з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону України ,,Про державну службу”;

9) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на Департамент завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій;

10) може входити до складу колегії облдержадміністрації та колегії МОН;

11) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних розпоряджень та доручень;

12) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

13) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва облдержадміністрації;

14) спрямовує і координує діяльність підпорядкованих місцевих органів управління освітою;

15) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням, накази нормативно-правового характеру,які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

16) подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

17) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту;

18) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, об’єднаних територіальних громад, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, закладів освіти обласного підпорядкування;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

20) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку;

21) забезпечує в межах своїх повноважень збереження в Департаменті інформації з обмеженим доступом;

22) здійснює інші повноваження, визначені відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів України;

23) представляє інтереси Департаменту в підприємствах, установах, організаціях та органах управління, укладає від імені Департаменту договори, надає відповідні доручення.

11. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади згідно з чинним законодавством України.

12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в Департаменті утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора (за посадою), а також інших відповідальних працівників Департаменту, керівників місцевих органів управління освітою, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, закладів освіти.
Робота колегії Департаменту здійснюється відповідно до регламенту Департаменту. До складу колегії Департаменту можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також науковці і висококваліфіковані спеціалісти.
Склад колегії Департаменту затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.
Рішення колегії Департаменту можуть бути реалізовані шляхом видання наказів директора Департаменту.

13. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти і науки, при Департаменті можуть утворюватися підрозділи, які функціонують на госпрозрахунковій основі - творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи.

14. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Департаменті можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

15. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту та видатки на їх утримання визначає голова облдержадміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої для облдержадміністрації граничної чисельності працівників.
Кошторис доходів і видатків, штатний розпис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації після проведення їх експертизи Департаментом фінансів Полтавської обласної державної адміністрації.

16. Департамент, як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

17. Внесення змін та доповнень до Положення про Департамент здійснюється розпорядженням голови облдержадміністрації та підлягають державній реєстрації, відповідно до вимог чинного законодавства України.

18. Припинення діяльності Департаменту здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням голови облдержадміністрації, а у випадках передбачених законами України – за рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України. У разі ліквідації Департаменту його активи, які залишились після задоволення вимог кредиторів, повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Заступник голови
обласної державної адміністрації                                                                                        О.Є. Пругло

На сайті

На сайті 68 гостей та відсутні користувачі

Статистика сайту

Сьогодні:4
За тиждень:175
За місяць:2351
Всього:259669

Кориснi посилання