Головне меню

Запобігання проявам корупції

Увага, декларація!

Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації нагадує, що відповідно до Закону України „Про запобігання корупції” особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

До осіб, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відносяться керівники закладів вищої освіти та їх заступники.
Декларацію необхідно подати до 01.04.2019.
Роз’яснення для суб’єктів декларування можна отримати в уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Рибалка С.В. (тел.: 0532 52-48-39), або на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за посиланням: https://nazk.gov.ua/rozyasnennya-dlya-subyektiv-deklaruvannya

  

Міністерство освіти і науки інформує :
 

Відповідно до підпункту 1 пункту 5 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, МОН забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті МОН, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.
Згідно з підпунктом 3 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706, уповноважений підрозділ відповідно до покладених на нього завдань вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі -Закон) потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень; реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень; приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.
Відповідно до абзацу першого частини першої статті 27 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам особи, зазначені у підпунктах «а», «в»-«з» пункту 1 частини першої статті 3 Закону.
Таким чином, дане обмеження не поширюється на керівників закладів освіти, оскільки вони належать до категорії осіб, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме - посадових осіб юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої статті 27 Закону.
Разом з тим, в частині співвідношення термінів «конфлікт інтересів» та «спільна робота близьких осіб» звертаємо увагу на те, що конфлікт інтересів є більш широким поняттям та включає в себе обмеження відносин прямого підпорядкування, проте ним не обмежується.
Відсутність відносин прямого підпорядкування, а також відсутність заборони прямого підпорядкування близьких осіб, перелік яких передбачено абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, не спростовує можливості виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів при здійсненні службових обов'язків.
Відповідно до Методичних рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14 липня 2016 р. № 2, конфлікт інтересів - це ситуація, при якій службова особа, виконуючи свої обов'язки, має приватний інтерес (особисту заінтересованість), який хоча і не обов'язково призводить до прийняття неправомірного рішення або вчинення неправомірного діяння, але здатний до цього призвести. Таким чином, незважаючи на те, що далеко не кожен конфлікт між службовими повноваженнями та приватним інтересом здатен призвести до неправомірних рішень чи діянь, кожен із конфліктів інтересів здатен створити таку ситуацію у випадку, якщо не буде вчасно та належним чином задекларований, оцінений та врегульований.
Частиною першою статті 28 Закону передбачено, що особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону (в тому числі, працівники закладів освіти), зобов'язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
Частиною другою статті 29 Закону передбачено, що особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу знаданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

У випадку отримання інформації, що може свідчити про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів повідомити за телефоном:

(0532)52-48-39   Рибалко Сергій Валерійович, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

або на e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Пам’ятка державного службовця щодо відповідальності за розголошення доступу до конфіденційної, таємної та службової інформації:

Відповідно до положень статті 1 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Статтею 5 Закону визначено шляхи доступу до інформації, а саме: систематичне та оперативне оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та надання інформації за запитами на інформацію.
За змістом Закону визначається публічна інформація з обмеженим доступом, зокрема:
1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;
2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;
3) службова інформація:

  • що міститься у документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
  • зібрана у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Відповідно до Стаття 172-8. Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, – тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 Перелік нормативних документів, що регламентують протидію та запобігання корупції

 

Міжнародні акти

Конвенція ООН проти корупції, підписана від імені України 11.12.03 в м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 251-V

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 27.01.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 252-V

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 04.11.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 16.03.05 № 2476-ІV

Модельний кодекс поведінки державних службовців країн Ради Європи (схвалено Рекомендацією Кабінету Міністрів Ради Європи Європейським країнам «Про кодекси поведінки для державних службовців», травень 2000 року, № R (2000/10)

Закони України

від 07.04.2011 № 3207-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».

від 18.04.2013 №221-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією».

від 14.05.2013 № 224-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики»

від 14.10.2014 № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»

від 14.10.2014 № 1700-VII «Закон України «Про запобігання корупції»

Укази Президента України

від 05.10.2011 № 964/2011 «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

від 21.10.2011 № 1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки».

Постанови Кабінету Міністрів України

від 08.12.2009 № 1422 «Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади»

від 16.11.2011 № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»

від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»

Розпорядження Кабінету Міністрів України

від 06.07.11 № 642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування»

Накази міністерств та відомств

Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.12 № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

Наказ Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи»

Навчально-методичні посібники

Методичні рекомендації з питань запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб

Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, на яких покладено обов'язки з організації роботи щодо запобігання та протидії проявам корупції (I-VIІ категорії посад).

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та іншими особами.

Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286 (зі змінами).

Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України «Про політичні партії в Україні», що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.10.2017 № 1024, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 60/31512.

 

Повідомити про корупційне правопорушення

Департамент освіти і науки облдержадміністрації нагадує, що в межах повноважень співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» і стосуються галузі освіти. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.
Повідомлення про корупційне правопорушення можна подати через телефонну лінію (0532)52-48-39 або на e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Режим роботи телефонної лінії: понеділок - четвер: з 9-ї год. до 17 год., п’ятниця: з 9-ї год. до 16 год. з щоденною перервою з 12 год. до 13 год.
Інформація у повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак:
факти про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» особами, визначеними у статті 3 Закону, зокрема:
порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачених статтею 23 Закону;
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачених статтею 27 Закону;
порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачених статтею 25 Закону;
недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.
УВАГА!
Повідомлення підлягають розгляду тільки за наявності таких реквізитів:
1) прізвища, імені, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посади та місця роботи;
2) тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», яка може бути перевірена;
3) прізвища, імені, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).
Звертаємо увагу, що повідомлення, які надходять через електронну пошту Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, направляються з підписом у сканованому вигляді.
Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53 Закону України «Про запобігання корупції». Так, анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 

3 podarunky САЙТ

1 deklaraciyi osoby САЙТ

 

Joomla Plugins

На сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

Статистика сайту

Сьогодні:4
За тиждень:175
За місяць:2351
Всього:259669

Кориснi посилання